Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.04. Gospodarka społeczna

1. Symbol badania
1.04.01
2. Temat badania
Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących wybrane rodzaje organizacji sektora non-profit: stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy; określenie ich potencjału ekonomicznego i społecznego oraz skali i warunków prowadzonej działalności.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Jednostki gospodarki społecznej: stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Ubezpieczeni i płatnicy składek. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Wynagrodzenia. Zakres działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: dane dotyczące społecznych jednostek parafialnych Kościoła katolickiego

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Struktura organizacyjna, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Zasięg oraz warunki prowadzenia działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Rodzaje oraz formy działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Dziedziny działalności statutowej jednostki, w przekrojach: województwa.
Udział w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Odbiorcy działalności, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Formy działań kierowane do odbiorców oraz inne formy pracy, w przekrojach: rodzaj działalności.
Członkostwo, w przekrojach: rodzaj organizacji województwa płeć.
Praca społeczna, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, w przekrojach: rodzaj organizacji województwa płeć niepełnosprawność.
Przychody, w przekrojach: rodzaj przychodów rodzaj organizacji.
Koszty, w przekrojach: rodzaj organizacji województwo.
Środki trwałe i nakłady inwestycyjne, w przekrojach: rodzaj organizacji.
Działalność jednostek parafialnych kościoła katolickiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Sektor non-profit w 2018 r. (wrzesień 2020),
 • Podstawowe dane o wybranych organizacjach sektora non-profit w 2018 r. (grudzień 2020).
Tablice publikacyjne:
 • Działalność organizacji sektora non-profit w 2018 r. - wyniki wstępne (grudzień 2019).
Do góry