Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.04
2. Temat badania
Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sposobach wykonywania orzeczeń i decyzji sądowych, o tymczasowo aresztowanych, warunkowo zwolnionych z zakładów karnych, nieletnich, wobec których wykonywane są środki wychowawcze i poprawcze, osobach pełnoletnich, wobec których wykonywane są dozory.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Sejm, Senat
  • administracja rządowa - centralna
  • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • organizacje międzynarodowe
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: zakłady karne i areszty śledcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.
Osadzeni.
Orzeczenia sądów.

7. Zakres przedmiotowy
Wykonywanie orzeczeń. Wykonywanie dozorów. Informacja o osobach skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, tymczasowo aresztowanych, ukaranych za wykroczenia. Nauczanie skazanych. Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych, hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych. Zatrudnienie odbywających kary. Informacje o wychowankach w schronisku dla nieletnich. Kształcenie wychowanków w zakładzie. Kuratorska służba sądowa. Pomoc postpenitencjarna. Księgozbiory. Przychodnie. Szpitale. Zabiegi lecznicze.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Osadzenia i zwolnienia z zakładów karnych i aresztów śledczych, skreśleni z ewidencji, poprzednio karani, recydywiści, kary zastępcze, zatrudnienie odbywających kary, pomoc postpenitencjarna, samoagresje, zgony, ucieczki.
Skazani, osądzeni i ukarani, w przekrojach: płeć, wiek, rodzaje przestępstw i odbywanych wyroków.
Wykonywanie środków wychowawczych, poprawczych i resocjalizacyjnych, w przekrojach: kraj.
Wykonywanie orzeczeń przez sądy oraz informacje o kuratorskiej służbie sądowej, w przekrojach: kraj.
Księgozbiory, przychodnie, szpitale, zabiegi lecznicze w zakładach karnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości – Wymiar Sprawiedliwości (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Służba Więzienna (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry