Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S10g wojsk. - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojskowe sądy garnizonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojskowe sądy okręgowe
wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania. Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Ewidencja spraw. Inne orzeczenia sądu penitencjarnego. Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania. Obciążenia administracyjne respondentów. Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu. Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk. Orzeczenia na podstawie art. 95a kk. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową. Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Wykonywanie kary grzywny. Wykonywanie kary ograniczenia wolności. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary. Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk. Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Zastępcza kara pozbawienia wolności. Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry