Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.10
2. Temat badania
Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen transakcyjnych i wskaźnikach cen (unit value) oraz wskaźnikach terms of trade w polskim handlu zagranicznym. Wskaźniki średnich cen w okresach narastających w stosunku do średnich cen roku ubiegłego stanowią podstawę do obliczania: –obrotów handlu zagranicznego w cenach stałych, –wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego. Wskaźniki terms of trade opracowuje się jako relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym. Badanie obejmuje około 2,5 tys. pozycji towarowych w eksporcie i około 3,5 tys. w imporcie (dobór celowy), występujących w obrotach z zagranicą i rejestrowanych w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowanych według Nomenklatury Scalonej (CN).

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wskaźniki unit value w układzie narastającym z częstotliwością miesięczną: według sekcji i działów SITC, według sekcji i działów CN, według sekcji PKWiU, według głównych kategorii ekonomicznych BEC według grup krajów: ogółem, kraje rozwinięte, w tym Unia Europejska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje rozwijające się. Miesięczne wskaźniki unit value w układzie: grupy krajów oraz sekcje SITC. Poziomy średnich cen wybranych towarów, których udział w handlu międzynarodowym jest dominujący..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (październik 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Handel zagraniczny 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, sierpień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ceny – Ceny w handlu zagranicznym - Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji SITC - miesięcznie narastająco (kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019).
Do góry