Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.51. Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol badania
1.51.08
2. Temat badania
Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wymianie towarowej Polski z wszystkimi krajami. Ocena skali rozwoju wymiany międzynarodowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę światową. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania szeroko rozumianej informacji o wielkości, kierunkach i głównych partnerach wymiany towarowej Polski z wszystkimi krajami, do sporządzania miesięcznych informacji o sytuacji gospodarczej kraju, jak również do kwartalnych i rocznych opracowań z zakresu rachunków narodowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 23, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 16, str. 64, z późn. zm.)
6. Zakres podmiotowy
Podmioty: realizujące wymianę towarów w handlu międzynarodowym.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów, w przekrojach: w Nomenklaturze Scalonej (CN): w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych w nomenklaturze SITC rev.4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Informacje miesięczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajów.
Informacje roczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Handel zagraniczny 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 (październik 2019),
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018 (październik 2018),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Polska w Unii Europejskiej 2019 (lipiec 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (luty 2018, maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018).
Opracowania sygnalne:
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 r. (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019),
 • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2018 r. (wersja ostateczna) (lipiec 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Handel Zagraniczny – Eksport towarów i usług według krajów (październik 2018),
 • DBW Handel Zagraniczny – Import towarów i usług według krajów (październik 2018).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Międzynarodowy handel towarami (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Obroty handlu zagranicznego według charakterystyki przedsiębiorstw (czerwiec 2020).
Do góry