Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.03
2. Temat badania
Użytkowanie gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gruntów według rodzaju użytków rolnych i grup użytkowników według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego. Badanie dostarcza również informacji w zakresie zmian w strukturze agrarnej rolnictwa, a w szczególności takich zjawisk, jak: przejmowanie i zagospodarowanie mienia zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przepływ ziemi między gospodarstwami. Wyniki zostaną wykorzystane do sporządzenia bilansu gruntów według rodzaju użytków rolnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: które są użytkownikami użytków rolnych.
Gospodarstwa rolne osób fizycznych: które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Maszyny i urządzenia rolnicze. Nawozy mineralne i wapniowe. Nawozy naturalne. Obciążenie respondentów. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Rolnictwo ekologiczne. Środki ochrony roślin. Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników. Użytkowanie gruntów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.

Wyniki badania:
1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Użytkowanie gruntów według siedziby użytkownika, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony sektory własności, formy własności i użytkowania grupy użytków uprawy i grupy upraw grupy obszarowe gospodarstw, użytków rolnych i upraw.
Kształtowanie liczby i wielkości gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych), w przekrojach: według grup obszarowych sektorów i form własności.
Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony sektory własności, formy własności i użytkowania grupy użytków.
Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2) zmiany zachodzące w grupach obszarowych według sektorów i form własności - kraj, makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2) inne grupowania według potrzeb.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r. (marzec 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Użytkowanie gruntów (maj 2019).
Do góry