Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-02/dk - roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji J (dział 59), R (działy 90 i 91, z wyłączeniem parków narodowych); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Dotacje. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.10, 1.80.01, 1.66.02, 1.65.31, 1.67.14, 1.66.01, 1.65.19, 1.65.20.
Do góry