Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.10
2. Temat badania
Badanie finansów instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez instytucje kultury oraz o stanie środków trwałych i nakładach na środki trwałe.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: : państwowe i samorządowe instytucje kultury mające osobowość prawną, bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 59, 90, 91 (z wyłączeniem parków narodowych).

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Dotacje. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane z zakresu rachunku zysków i strat, nakładów na środki trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne - kwartalnie, w przekrojach: formy prawne.
Dane z zakresu wyników bilansowych, rachunku zysków i strat oraz środków trwałych, nakładów na środki trwałe - rocznie, w przekrojach: formy prawne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
  • Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 r. (czerwiec 2019),
  • Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 r. (dane wstępne) (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry