Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.26. Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol badania
1.26.01
2. Temat badania
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji mieszkaniowej - stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki i warunkach mieszkaniowych, pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej oraz kosztach utrzymania zasobów lokalowych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Zasoby mieszkaniowe: będące własnością podmiotów gospodarki narodowej znajdujące się w budynkach stanowiących własność, jak również współwłasność (tj. objętych wspólnotami mieszkaniowymi) tychże podmiotów.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Koszty utrzymania zasobów lokalowych. Obciążenie respondentów. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zasoby mieszkaniowe.

Wyniki badania:
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.47.04 Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej

Inne źródła danych:
Bilans zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy oraz dodatkowo w układzie: miasto i wieś, dzielnice m.st. Warszawy.
Informacje z zakresu zasobów mieszkaniowych m.in. o liczbie i powierzchni użytkowej mieszkań, zmianie stanu zasobów mieszkaniowych, w tym: sprzedaży i reprywatyzacji mieszkań, zasobów mieszkaniowych nie spełniających standardów technicznych, infrastrukturze technicznej zasobów gminnych, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gminy.
Zaległości w opłatach za mieszkanie i podjęte działania eksmisyjne oraz przeprowadzone remonty, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gminy.
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych, składniki kosztów oraz stawki opłat za lokale, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty.
Lokale socjalne i sposoby ich pozyskiwania, gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gminy, grunty przeznaczone i przekazane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, wypłacane przez gminy dodatki mieszkaniowe, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.
Liczba mieszkań chronionych, które mają zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, w przekrojach: kraj, województwa.
Wspólnoty mieszkaniowe przekazane w administrację zarządcom, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2018 r. (październik 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Infrastruktura komunalna i mieszkaniowa – Stan zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne (listopad 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Dodatki mieszkaniowe (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych wg form własności (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Ubytki w zasobach mieszkaniowych (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Zasoby mieszkaniowe (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Remonty i modernizacje komunalnych zasobów mieszkaniowych (listopad 2019).
Do góry