Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących ich własnością, tj. gmin (urzędów gmin, urzędów dzielnic m.st. Warszawy), spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, Skarbu Państwa, towarzystw budownictwa społecznego i innych podmiotów oraz w budynkach stanowiących współwłasność, tj. objętych wspólnotami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Wspólnoty mieszkaniowe posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym wspólnota mieszkaniowa posiadająca własne zasoby mieszkaniowe zleciła zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (20%)
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Koszty utrzymania zasobów lokalowych. Obciążenie respondentów. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Do góry