Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
M-05 - wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, których działalnością jest władanie, zarządzanie bądź administrowanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się: - w budynkach będących własnością: - zakładów pracy (z wyjątkiem PKP w zakresie kosztów utrzymania zasobów), - urzędów obsługujących organy wykonawcze jednostek samorządów terytorialnych, - spółdzielni mieszkaniowych, - towarzystw budownictwa społecznego, - Skarbu Państwa (z wyjątkiem ministerstw w zakresie kosztów utrzymania zasobów), - innych podmiotów, - w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi; podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 31 maja 2018 r. według stanu na 31 marca 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Zasoby mieszkaniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Do góry