Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.17
2. Temat badania
Sieć drogowa i pojazdy samochodowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci drogowej i motoryzacji dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej, analiz i badań rynku transportowego oraz do tworzenia operatów statystycznych do badań w zakresie transportu drogowego.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Transportu
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Strategie rozwoju województw
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Środki transportu: pojazdy samochodowe zarejestrowane, pojazdy samochodowe objęte licencjami wspólnotowymi na transport międzynarodowy; drogi publiczne.

7. Zakres przedmiotowy
Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Sieć drogowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Długość dróg (w podziale na zarządców dróg) w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast według kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) oraz rodzajów nawierzchni, z wydzieleniem dróg dwujezdniowych i więcej, ekspresowych i autostrad, w przekrojach: województwa, dla dróg powiatowych powiaty, dla dróg gminnych gminy, dla miast stanowiących powiaty wszystkie kategorie dróg.
Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg według kategorii dróg, w przekrojach: województwa.
Liczba i długość obiektów mostowych według rodzajów, w przekrojach: województwa w podziale na w granicach administracyjnych miast i poza granicami administracyjnymi miast.
Ruch drogowy według rodzajów pojazdów, rodzajów i kategorii dróg, w przekrojach: rodzaje pojazdów, kategorie dróg.
Pojazdy samochodowe nowe zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski (dane zagregowane z centralnej ewidencji pojazdów CEPiK): samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe, autobusy i trolejbusy w poszczególnych kwartałach (w podziale na miesiące) motocykle, samochody specjalne, naczepy i przyczepy (w ciągu roku), w przekrojach: rodzaje pojazdów według powiatów.
Pojazdy samochodowe, motorowery i ciągniki rolnicze (dane zagregowane z centralnej ewidencji pojazdów CEPiK) według stanu w dniu 30 czerwca i 31grudnia oraz pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium RP w I półroczu i w ciągu roku według podrodzajów i przeznaczenia, parametrów technicznych i rodzajów stosowanego paliwa, grup wiekowych w podziale na: samochody osobowe, autobusy, trolejbusy, samochody ciężarowe, motorowery, motocykle, ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe, samochody specjalne, ciągniki rolnicze, naczepy ciężarowe, naczepy specjalne, przyczepy ciężarowe, przyczepy specjalne, przyczepy ciężarowe rolnicze, pojazdy samochodowe inne (czterokołowce i czterokołowce lekkie), w przekrojach: województwa, powiaty, rodzaje pojazdów, pojazdy według rodzajów stosowanego paliwa, grupy wiekowe.
W oparciu o dane indywidualne dotyczące pojazdów samochodowych zarejestrowanych (samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe siodłowe i autobusy oraz przyczepy i naczepy do przewozu kontenerów wielkich) pozyskane z centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK) oraz z systemu TRANS-BIT odnośnie licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych w zakresie transportu drogowego towarowego i pasażerskiego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (luty 2018, maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Ogółem/Sieć komunikacyjna (październik 2019),
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Drogowy/Pojazdy drogowe (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Drogi publiczne (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Drogi publiczne powiatowe (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Drogi publiczne gminne (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Pojazdy (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Transport - Regional transport statistics (grudzień 2020).
Tablice publikacyjne:
 • Transport - wyniki działalności w 2018 r. - suplement (październik 2019).
Do góry