Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.03
2. Temat badania
Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
Prokurator Krajowy
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o przestępstwach stwierdzonych, wskaźnikach wykrywalności sprawców przestępstw, o osobach pełnoletnich i nieletnich popełniających czyny zabronione oraz o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Sprawne Państwo 2020
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Wymiar sprawiedliwości. Przestępstwa stwierdzone. Prawomocnie skazani.

7. Zakres przedmiotowy
Działalność prokuratury. Komornicy. Nieletni i małoletni. Notariat. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Prawomocnie osądzeni. Przestępstwa stwierdzone. Sądownictwo. Więziennictwo. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Przestępstwa stwierdzone przez prokuraturę w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, w przekrojach: kraj.
Sposób zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa stwierdzonych przez Policję i prokuraturę, w przekrojach: kraj.
Postępowania przygotowawcze (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa prowadzone przez: Straż Graniczną, organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, Straż Leśną Lasów Państwowych, Państwową Straż Łowiecką, organy parków narodowych, w przekrojach: kraj.
Postępowania (wszczęte i zakończone) w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w przekrojach: kraj.
Działalność prokuratur (sprawy załatwione i do załatwienia), w przekrojach: jednostki organizacyjne prokuratury rodzaje spraw.
Wynagrodzenia w prokuraturze i sądownictwie powszechnym, w przekrojach: zajmowane stanowisko.
Zatrudnieni w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych, prokuraturze, Służbie Więziennej, w przekrojach: kraj, zajmowane stanowisko.
Adopcje małoletnich, w przekrojach: kraj, wiek.
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Liczba szkół i uczniów w placówkach dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki typ szkoły.
Liczba placówek dla nieletnich, w przekrojach: rodzaj placówki.
Biblioteki w zakładach karnych, w przekrojach: kraj.
Liczba szkół i uczniów w zakładach karnych, w przekrojach: typ szkoły.
Ochrona zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przekrojach: kraj.
Liczba zakładów karnych i aresztów śledczych, w przekrojach: kraj.
Liczba adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich, w przekrojach: kraj.
Działalność notariuszy, w przekrojach: rodzaje aktów notarialnych.
Sprawy załatwione przez komorników, w przekrojach: rodzaje spraw.
Zatrudnieni w Policji, w przekrojach: rodzaj wykonywanej służby i korpusu kraj, województwo.
Powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w przekrojach: rodzaj sądu.
Sprawy załatwione w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych, w przekrojach: rodzaje spraw.
Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym, w przekrojach: rodzaje spraw.
Krajowy Rejestr Sądowy, w przekrojach: sądy rejestrowe.
Sprawy rodzinne, w przekrojach: okręgi sądowe.
Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach karnych i o wykroczenia, w przekrojach: kraj.
Sprawy załatwione i do załatwienia w sądownictwie powszechnym, w przekrojach: rodzaj sądu rodzaje spraw.
Jednostki sądownictwa powszechnego, w przekrojach: kraj.
Tymczasowo aresztowani i odbywający kary, w przekrojach: kraj.
Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary, w przekrojach: kraj, województwa.
Małoletni przysposobieni na podstawie orzeczenia sądu, w przekrojach: kraj, wiek.
Nieletni, w przekrojach: rodzaje przestępstw, płeć rodzaje orzeczonych środków wychowawczych, poprawczych i kar kraj, wiek, płeć.
Małoletni pod nadzorem sądów, w przekrojach: kraj.
Skazani warunkowo przedterminowo zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, w przekrojach: kraj.
Dorośli prawomocnie skazani, w przekrojach: kraj wymiar kary jednostka orzecznictwa wymiar kary pozbawienia wolności płeć wiek kraj, województwa, rodzaj przestępstw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Przestępstwa stwierdzone przez Policję (lipiec 2019),
 • Strateg – Sprawność państwa i bezpieczeństwo publiczne (lipiec 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Justice for children (październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Regions and Cities (Regional Social and Environmental indicators) (wrzesień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Crime and violence (wrzesień 2019).
Do góry