Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.02
2. Temat badania
Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób pełnoletnich w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wyrokach sądów powszechnych i wojskowych, orzeczeniach sądów wobec osób pełnoletnich i nieletnich oraz prawomocnych orzeczeniach w sprawach wykroczeniowych i stworzenie zbiorów o orzeczeniach sądów pierwszej instancji w danym okresie sprawozdawczym.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
Dane osobowe:
 • Dane osobowe są wykorzystywane w celu charakterystyki osób: - pełnoletnich, osądzonych w sprawach karnych i wykroczeniowych, - osób nieletnich, w sprawach których wydano orzeczenia.
6. Zakres podmiotowy
Orzeczenia sądów: pierwszej instancji i orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych.
Osądzeni.
Nieletni i małoletni.
Podmioty zbiorowe.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne prawomocnie osądzonych. Rodzaje przestępstw i wykroczeń. Kary zasadnicze i środki karne. Rodzaje orzeczeń. Cechy demograficzne nieletnich. Czyny karalne popełniane przez nieletnich, demoralizacje. Orzeczone środki wychowawczo-poprawcze lub kary.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
O osobach osądzonych prawomocnie i w sądach pierwszej instancji, w przekrojach: wiek, płeć miejsce popełnienia przestępstwa rodzaj przestępstwa, wykroczenia wymiar kary zasadniczej i środki karne.
Rodzaje czynów karalnych oraz demoralizacji popełnianych przez nieletnich, w przekrojach: orzeczone środki wychowawczo-poprawcze lub kary miejsce zamieszkania wiek nieletnich płeć nieletnich.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
 • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości – Wymiar Sprawiedliwości (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Tablice o prawomocnie osądzonych osobach dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich (czerwiec 2019).
Do góry