Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.51. Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol badania
1.51.07
2. Temat badania
Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji przywozu i wywozu w wyrażeniu ilościowo wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw członkowskich UE. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami należącymi do UE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 16, str. 64, z późn. zm.)
6. Zakres podmiotowy
Podmioty: których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg podstawowy o wartości 3 000 000 zł w przywozie lub 2 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT. Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły statystyczny próg szczegółowy o wartości 50 000 000 zł w przywozie lub 93 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje w cenach bieżących, w przekrojach: w Nomenklaturze Scalonej (CN) towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia/przeznaczenia i wysyłki towarów oraz grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych w nomenklaturze SITC rev. 4 sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) sekcje, kraje i grupy krajów Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC) dane o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.
Informacje w cenach stałych miesięczne, w przekrojach: według sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajów.
Informacje w cenach stałych roczne, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajów.
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT), w przekrojach: grup towarów (klasyfikacja CN), kraje pochodzenia i przeznaczenia towarów w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych towarów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (październik 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Przywóz i wywóz towarów z krajami UE (kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019).
Do góry