Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.23
2. Temat badania
Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zadrzewień. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Badanie stanowi również źródło informacji na temat zadrzewień, będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Lasy.
Zadrzewienia.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Zadrzewienia. Zagrożenia i ochrona lasu.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wykonane prace z zakresu hodowli lasu, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśnej.
Leśna baza nasienna, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej.
Zabiegi z zakresu ochrony lasu, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej.
Występowanie szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Zadrzewienia, prace zadrzewieniowe oraz pozyskanie drewna z zadrzewień, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Leśnictwo – Hodowla lasu (sierpień 2019),
 • DBW Leśnictwo – Zadrzewienia (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (czerwiec 2019).
Do góry