Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.06
2. Temat badania
Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw pracy
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i strukturze bezrobotnych (niepełnosprawnych bezrobotnych) oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Bieżąca comiesięczna diagnoza przychodów i wydatków Funduszu Pracy dokonywana przez podmioty.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Bezrobotni i poszukujący pracy: w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Bezrobotni i poszukujący pracy: w zakresie przychodów i wydatków Funduszu Pracy. Bezrobotni i poszukujący pracy: w zakresie osób niepełnosprawnych (w tym poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Podmioty gospodarki narodowej: w zakresie miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej oraz liczby zakładów pracy oraz liczby osób.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Fundusz Pracy. Inni klienci urzędów pracy. Instytucje szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Poradnictwo zawodowe. Poszukiwanie pracy. Programy specjalne i regionalne. Umowy z agencjami zatrudnienia. Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy. Zlecenia działań aktywizacyjnych. Zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba i struktura bezrobotnych w tym: niepełnosprawni bezrobotni oraz poszukujący pracy, w przekrojach: wiek, płeć, poziom wykształcenia miejsce zamieszkania (miasto, wieś) doświadczenie zawodowe (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czas pozostawania bez pracy płynność bezrobocia (napływ i odpływ z rejestrów urzędów pracy według przyczyn, w tym wybrane kategorie bezrobotnych).
Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej, w przekrojach: płeć.
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym pracy subsydiowanej, w przekrojach: sektor własności sekcje PKD zawody.
Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane - liczba zakładów pracy oraz liczba osób objętych zgłoszeniami lub zwolnieniami, w przekrojach: sektory właśności.
Wpływy i wydatki Funduszu Pracy, w przekrojach: stan środków pieniężnych przychody wydatki.
Liczba wypłaconych zasiłków i świadczeń przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, adresowanych do osób bezrobotnych (i innych podmiotów) dla wybranych kategorii bezrobotnych.
Wydatki funduszu pracy związane z efektywnością programów na rzecz promocji zatrudnienia, w przekrojach: wybrane formy aktywizacji zawodowej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (wrzesień 2018).
Publikacje GUS:
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r. (marzec 2020).
Publikacje innych jednostek:
 • Rynek pracy w Polsce w 2018 roku (marzec 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani, bezrobotni nowo zarejestrowani, bezrobotni wyrejestrowani (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • DBW Rynek Pracy – Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
 • DBW Rynek Pracy – Stopa bezrobocia rejestrowanego (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Bezrobocie rejestrowane (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Strateg – Rynek pracy (styczeń 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia rejestrowanego (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Przychody i wydatki Funduszu Pracy – w ujęciu miesięcznym na podstawie sprawozdania MRPiPS-02 – strona internetowa MRPiPS (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu – w ujęciu półrocznym na podstawie sprawozdania MRPiPS-07– strona internetowa MRPiPS (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry