Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.03
2. Temat badania
Zasoby leśne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących zasoby leśne, ich stan zdrowotny i występujące zagrożenia. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Lasy.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Pozyskanie drewna. Zadrzewienia. Zagrożenia i ochrona lasu. Zasoby leśne.

Wyniki badania:
1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów; 1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej; 1.45.03 Użytkowanie gruntów.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.01.02 Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej
1.45.03 Użytkowanie gruntów

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Powierzchnia gruntów leśnych, w przekrojach: formy własności leśnej, kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Stan ilościowy i jakościowy zasobów leśnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej, skład gatunkowy, klasy wieku, typy siedliskowe lasu.
Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej na cele nieleśne, w przekrojach: kierunki wyłączenia, typy siedliskowe lasu, kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Powierzchnia lasów ochronnych, w przekrojach: kategorie lasów ochronnych, kraj, województwa.
Liczba i powierzchnia pożarów lasów, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Stan zdrowotny lasów i uszkodzenia drzew, w przekrojach: klasy defoliacji, odbarwienia i uszkodzeń drzew, gatunki drzew, formy własności leśnej, kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Leśnictwo – Powierzchnia gruntów leśnych (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (czerwiec 2019).
Do góry