Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
L-01 - sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej: zarządzające lasami państwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będące ich użytkownikiem wieczystym albo czasowym (z wyłączeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych); będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów państwowych (poza Skarbem Państwa); będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym albo czasowym lasów samorządowych (z wyłączeniem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Hodowla lasu. Obciążenie respondentów. Pozyskanie drewna. Zagrożenia i ochrona lasu. Zasoby leśne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.03
Do góry