Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.12
2. Temat badania
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do opracowania zakresu informacyjnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) i określenia systemów administracyjnych jako źródeł danych. W trakcie prac przygotowawczych analizie podlegać będą dane pozyskane z dostępnych rejestrów i systemów administracyjnych oraz podjęte zostaną działania nad rozszerzeniem zakresu źródeł danych w kontekście następujących obszarów tematycznych: charakterystyka osób: terytorialna, demograficzna, ekonomiczna, edukacyjna, etniczno-kulturowa; migracje wewnętrzne i zagraniczne; niepełnosprawność; gospodarstwa domowe i rodziny; charakterystyka mieszkań i budynków. Wykorzystanie źródeł administracyjnych pozwoli na zwiększenie efektywności procesów zbierania danych w NSP 2021, obniżenie kosztów pozyskiwania niezbędnych informacji, w tym obciążeń osób zobowiązanych do udzielania odpowiedzi w formie wywiadu bezpośredniego. Rejestry i systemy ujęte w karcie badania są jedynym źródłem informacji pozwalającym na ustalenie populacji według określonych cech i wymaganym poziomie dostępności. Informacje te nie są możliwe do pozyskania z innych źródeł administracyjnych. Brak możliwości pozyskania danych ze źródeł administracyjnych spowoduje konieczność zebrania danych bezpośrednio od mieszkańców Polski.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14, z późn. zm.)
Dane osobowe:
  • Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których możliwe będzie podjęcie decyzji o rezygnacji z bezpośredniego zbierania danych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z wybranych rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej.
6. Zakres podmiotowy
Osoby.
Gospodarstwa domowe. Rodziny.
Budynki.
Mieszkania.

7. Zakres przedmiotowy
Miejsce i status zamieszkania ludności. Demograficzna charakterystyka ludności. Społeczna charakterystyka ludności. Niepełnosprawność. Ekonomiczna charakterystyka ludności. Migracje ludności. Charakterystyka narodowościowa. Przynależność wyznaniowa. Charakterystyka gospodarstw domowych i rodzin. Charakterystyka mieszkań i budynków.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Opracowanie szacunkowych danych w zakresie tematów objętych spisem - do analiz GUS..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla określenia zakresu tematycznego spisu oraz utworzenia wykazu adresowo-mieszkaniowego do spisu próbnego oraz zasadniczego.
Do góry