Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.12
2. Temat badania
Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto, siły nabywczej walut oraz czynszów najmu mieszkań/domów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji zgodnych metodologicznie i zakresowo z zasadami ESA nt.: PKB, parytetu siły nabywczej walut (PPP), relatywnych poziomów cen, umożliwiających bezpośrednie porównanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski z pozostałymi krajami UE, Europy i Świata oraz opracowanie i przekazanie do Eurostatu danych na temat czynszów najmu mieszkań/domów w Warszawie niezbędnych dla obliczeń współczynników korygujących dla potrzeb Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2007, str. 1, z późn. zm.)
  • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie systemu kontroli jakości stosowanego w odniesieniu do parytetów siły nabywczej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 56 z 01.03.2011, str. 1)
  • - rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (warunki zatrudnienia innych pracowników) (Dz. Urz. WE L 56 z 04.03.1968, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące punkty sprzedaży detalicznej oraz zakłady usługowe w Warszawie, prowadzące działalność pośrednictwa najmu mieszkań/domów w Warszawie, prowadzące punkty sprzedaży maszyn i urządzeń inwestycyjnych w Polsce, prowadzące sprzedaż materiałów budowlanych oraz usług budowlano-montażowych w Polsce. .

7. Zakres przedmiotowy
Ceny detaliczne wybranych reprezentantów dóbr i usług konsumpcyjnych w Warszawie w zakresie badania E18-1 Żywność, napoje, tytoń oraz E18-2 Artykuły użytku osobistego. Ceny najmu wybranych kategorii mieszkań/domów w Warszawie. Ceny wybranych materiałów budowlanych i robót budowlano montażowych w Polsce. Wagi wydatków PKB w cenach bieżących w podziale według 6 głównych kategorii, 57 kategorii analitycznych oraz 246 podstawowych grup wydatków. Inne dane ilościowe i wartościowe niezbędne do sporządzenia szacunków: średnich stawek czynszów, średnich wynagrodzeń, VAT, napiwków, kosztów usług edukacji oraz kosztów usług medycznych w szpitalach, dla potrzeb obliczeń wskaźnika parytetu siły nabywczej walut (PPP).

Wyniki badania:
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi; 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych; 1.24.02 Struktura wynagrodzeń; 1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse; 1.27.04 Opieka nad dziećmi i młodzieżą; 1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.24.02 Struktura wynagrodzeń
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse
1.27.04 Opieka nad dziećmi i młodzieżą
1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
PKB w PPS na 1 mieszkańca, w przekrojach: ogółem oraz w podziale według głównych kategorii PKB oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji.
Relatywne indeksy poziomu cen (indeksy UE 28 = 100) dla PKB, w przekrojach: ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji, zależnie od zgody krajów uczestniczących w badaniu.
PPP – wskaźnik parytetu siły nabywczej walut (wyrażony w zł/1 PPS), w przekrojach: dla PKB ogółem oraz według grup analitycznych spożycia i akumulacji.
Wskaźniki poziomu cen średnich stawek czynszów najmu mieszkań/domów, w przekrojach: stolice oraz wybrane miasta krajów członkowskich UE i inne miasta Europy, Ameryki i Azji.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
  • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016 (lipiec 2018),
  • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Wyniki PPP (czerwiec 2019, grudzień 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Porównanie poziomu cen (PPP) (czerwiec 2019, grudzień 2019).
Do góry