Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.07
2. Temat badania
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekrojach regionalnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Umowa Partnerstwa
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
 • - Strategia Rozwoju Polski Centralnej
 • - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
 • - Strategia Rozwoju Polski Południowej
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności. Rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: SP (dane o przedsiębiorstwie i jednostkach lokalnych), SP-3, F-02/dk, F-01/I-01, F-01/o, F-01/s, F-03, SG-01, TFI, Z-06, H-01w, C-01, C-02-11, R-10S, R-CT, R-CzBR, R-ZW-B, R-ZW-S, P-01, PNT-01, PNT-01/s, PNT-01/a, SFU-OZ (dane pozyskane z badań 1.61.05, 1.28.10, 1.61.01, 1.27.04, 1.27.05, 1.66.01, 1.62.16, 1.23.02, 1.49.02, 1.64.03, 1.64.07, 1.45.12, 1.64.01, 1.45.03, 1.45.09, 1.45.10, 1.46.04, 1.43.01, 1.67.03 - opisanych w Pbssp 2017), Z-12, Z-14 (dane pozyskane z badań 1.24.02, 1.24.05 - opisanych w Pbssp 2016), G-05 (dane pozyskane z badania 1.44.15 - opisanego w Pbssp 2015). Dane uogólnione według województw dotyczące przychodów i kosztów fundacji, stowarzyszeń, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz liczby jednostek (pozyskane z badania 1.04.01 - opisanego w Pbssp 2017); dane dotyczące zasobu i amortyzacji nakładów na prace badawczo-rozwojowe dla sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju województw (pozyskane z badania 1.43.01 - opisanego w Pbssp 2017); dane dotyczące produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych (pozyskane z badania 1.45.18 - opisanego w Pbssp 2017); badanie rozmiarów szarej gospodarki (dane pozyskane z badania 1.67.08 - opisanego w Pbssp 2017); wskaźniki cen bazowych producentów wyrobów, robót i usług (metoda podmiotowa), wskaźniki cen producentów wyrobów przemysłowych (metoda przedmiotowa), wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźniki cen towarów i usług niekonsumpcyjnych (dane pozyskane z badań: 1.64.03, 1.64.05, 1.64.07, 1.64.08, 1.64.16 - opisanych w Pbssp 2017). Wykorzystanie danych z systemów informacyjnych opisanych w Pbssp 2017: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dane z KSI ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek (pozyskane w badaniu 1.23.02) i Centralny Rejestr Ubezpieczonych (pozyskane w badaniu 1.23.02), Ministerstwa Finansów- System Informacji Podatkowych - baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (pozyskane w badaniu 1.80.01); Komisji Nadzoru Finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (pozyskane w badaniu 1.62.07), rachunek zysków i strat dla otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych (pozyskane w badaniu 1.62.09); Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – dane dotyczące powierzchni użytków rolnych ogółem według powiatów (pozyskane w badaniu 1.45.03); Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - System informacyjny dotyczący opłat abonamentowych (pozyskane w badaniu 1.28.03).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wybrane kategorie rachunków narodowych zestawiane w następujących rachunkach bieżących: rachunek produkcji i rachunek tworzenia dochodów dla pięciu krajowych sektorów instytucjonalnych według rodzajów działalności, rachunek podziału pierwotnego dochodów i rachunek podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych.
Produkt krajowy brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2) i podregiony (NUTS 3).
Produkcja globalna, zużycie pośrednie, nadwyżka operacyjna brutto, nominalne dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, dynamika realnego wzrostu produktu krajowego brutto, w przekrojach: makroregiony (NUTS 1) i regiony (NUTS 2).
Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, w przekrojach: regiony (NUTS 2).
Wartość dodana brutto, w przekrojach: sekcje PKD i sektory instytucjonalne w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2) grupy sekcji PKD (A B-E, w tym C F G-J K-L, M-T) w układzie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3).
Koszty związane z zatrudnieniem, w przekrojach: sekcje PKD w układzie makroregionów (NUTS 1) i regionów (NUTS 2).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 (październik 2018).
Publikacje GUS:
 • Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2016 r. (wrzesień 2018).
Opracowania sygnalne:
 • Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2016 r. (grudzień 2018).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - produkt krajowy brutto (grudzień 2018),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne - rachunki regionalne - wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych, sekcji i grup sekcji PKD (grudzień 2018).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Produkt krajowy brutto (październik 2018, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Wartość dodana brutto (październik 2018, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja globalna (październik 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Zużycie pośrednie (październik 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Koszty związane z zatrudnieniem (październik 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Nadwyżka operacyjna brutto (październik 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Dochody w sektorze gospodarstw domowych (październik 2018),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – General and regional statistics/Regional statistics by NUTS classification/Regional economic accounts (grudzień 2018).
Do góry