Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.01
2. Temat badania
Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej jednostek gospodarki narodowej (łącznie z gospodarką ukrytą). Badanie dostarcza wysokiej jakości danych makroekonomicznych dla szerokiego grona odbiorców. Służą one do podejmowania decyzji i prac analitycznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
 • - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • ambasady polskie
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wszystkie jednostki gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Informacje o transakcjach: produkcji globalnej, zużyciu pośrednim, wartości dodanej brutto, PKB, PKN, DNB, DNN, kosztach związanych z zatrudnieniem, podatkach związanych z produkcją, nadwyżce operacyjnej, dochodach pierwotnych, dochodach z tytułu własności, podatkach od dochodów i majątku, świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, dochodach do dyspozycji brutto, spożyciu, oszczędnościach, obrotach bieżących z zagranicą, transferach kapitałowych, akumulacji brutto oraz wierzytelnościach netto/zadłużeniu netto ogółem dla gospodarki narodowej, według sektorów i podsektorów instytucjonalnych.

Wyniki badania:
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse; 1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa; 1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi; 1.45.03 Użytkowanie gruntów; 1.49.05 Obrót i działalność gastronomiczna; 1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE); 1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE; 1.25.11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej; 1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe; 1.04.08 Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe; 1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe; 1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.28.10 Badanie finansów instytucji kultury; 1.62.09 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych; 1.04.06 Partie polityczne; 1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia; 1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe; 1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych; 1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej; 1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych; 1.66.02 Nakłady na środki trwałe; 1.67.03 Rachunki kwartalne; 1.67.04 Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych; 1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych; 1.45.05 Powierzchnia zasiewów; 1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty; 1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty; 1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse
1.49.02 Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
1.26.01 Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
1.45.03 Użytkowanie gruntów
1.49.05 Obrót i działalność gastronomiczna
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE
1.25.11 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
1.24.03 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
1.04.08 Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.28.10 Badanie finansów instytucji kultury
1.62.09 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych
1.04.06 Partie polityczne
1.29.16 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
1.04.01 Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe
1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych
1.66.02 Nakłady na środki trwałe
1.67.03 Rachunki kwartalne
1.67.04 Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych
1.45.05 Powierzchnia zasiewów
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty
1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych - operaty
1.65.19 Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Roczne rachunki narodowe obejmujące: rachunek produktów (w tym produkt krajowy brutto, produkcja globalna, podatki od produktów pomniejszone o dotacje od produktów, zużycie pośrednie, akumulacja brutto, import towarów i usług, eksport towarów i usług) rachunki: produkcji, tworzenia dochodów, podziału pierwotnego dochodów, podziału wtórnego dochodów, wykorzystania dochodów i kapitałowy w podziale na sektory i podsektory instytucjonalne rachunek produkcji oraz rachunek tworzenia dochodów grupowane w podziale na sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017 (kwiecień 2018),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji (maj 2018).
Publikacje GUS:
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016 (lipiec 2018).
Opracowania sygnalne:
 • Notatka informacyjna w sprawie szacunku Produktu Krajowego Brutto (wrzesień 2018),
 • Produkt Krajowy Brutto (kwiecień 2018).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony rozdysponowania (kwiecień 2018, październik 2018),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony produkcji (kwiecień 2018, październik 2018),
 • DBW Rachunki Narodowe – Rachunki narodowe niefinansowe roczne - główne agregaty - PKB od strony dochodów (kwiecień 2018, październik 2018).
Do góry