Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.49. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol badania
1.49.02
2. Temat badania
Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze handlowej, świadczeniu usług handlowych, popycie konsumpcyjnym.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: handlowe (prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) i niehandlowe realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej. Targowiska stałe i sezonowe, magazyny handlowe.

7. Zakres przedmiotowy
Infrastruktura handlowa. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących, w przekrojach: grupy towarów, sektory własności, województwa (w okresach rocznych).
Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i cenach stałych, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Wartość sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: sektory własności, województwa (w okresach rocznych).
Dynamika sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Sklepy, w przekrojach: formy organizacyjne, sektory własności, wielkość powierzchni sprzedażowej, województwa (w okresach rocznych).
Targowiska stałe i sezonowe, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy (w okresach rocznych).
Obroty w handlu detalicznym - wskaźniki dynamiki w cenach bieżących lub cenach stałych, w przekrojach: klasy PKD.
Magazyny handlowe, w przekrojach: rodzaje magazynów, województwa (cyklicznie, co 3 lata w okresach rocznych).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rynek wewnętrzny w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Dynamika sprzedaży detalicznej w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Handel i Usługi – Sprzedaż detaliczna według grupowań towarów (ceny bieżące) (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Dynamika sprzedaży detalicznej według grupowań towarów (ceny stałe)- rok poprzedni=100 (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości podmiotu gospodarczego (ceny bieżące) (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Sprzedaż detaliczna w podziale na województwa (ceny bieżące) (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Struktura sprzedaży detalicznej według grupowań towarów w podziale na województwa (ceny bieżące) (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych według grupowań towarów (ceny bieżące) (październik 2019),
 • DBW Handel i Usługi – Działalność przedsiębiorstw handlowych (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 47 według PKD) (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 45 i 46 według PKD) (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Do góry