Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.50. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol badania
1.50.01
2. Temat badania
Transport morski i przybrzeżny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej, stanie załogi, morskich statkach pod polską banderą, przewozach ładunków i pasażerów przez polskich przewoźników morskich, obrotach ładunkowych (z wyodrębnieniem tranzytu), o ruchu pasażerów i statków (łącznie z danymi o statkach) oraz nabrzeżach w portach morskich.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, str. 29, z późn. zm)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Transportu
 • - Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego
 • - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: dysponujące portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich, urzędy morskie, zarządy portów morskich, armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrzeżnych statków transportowych, towarzystwa klasyfikujące morskie statki podnoszące polską banderę.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Porty morskie. Żegluga morska i przybrzeżna.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Stan morskiej i przybrzeżnej floty transportowej według statków i bander, w przekrojach: liczba statków nośność w tonach pojemność brutto liczba miejsc pasażerskich wiek.
Zmiana w stanie morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Stan załogi statków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej.
Przewozy ładunków morską i przybrzeżną flotą transportową w tonach wykonanych przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego, w przekrojach: relacje i grupy ładunkowe rodzaje żeglugi i zasięg pływania przewóz ładunków tranzytowych województwa.
Praca przewozowa ładunków morską i przybrzeżną flotą transportową w tys. tonokilometrów wykonanych przez polskich operatorów transportu morskiego i przybrzeżnego, w przekrojach: rodzaje żeglugi i zasięg pływania.
Przewozy pasażerów morską i przybrzeżną flotą transportową, w przekrojach: liczba przewiezionych pasażerów praca przewozowa w pasażerokilometrach w komunikacji międzynarodowej w komunikacji krajowej według portów z wyodrębnieniem przewozów wewnątrzportowych.
Przewozy kierowców samochodów ciężarowych transportowanych promami (razem z samochodami), w przekrojach: liczba kierowców praca przewozowa w pasażerokilometrach.
Morskie statki pod polską banderą, w przekrojach: rodzaj statków i bander pojemność brutto i netto nośność w tonach wiek.
Obroty ładunkowe w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków i towarów liczba jednostek ładunkowych z ładunkiem lub bez relacja (wyładunek lub załadunek) miejsce załadunku lub wyładunku.
Ruch pasażerów w portach morskich, w przekrojach: miejsce zaokrętowania lub wyokrętowania.
Pasażerowie statków wycieczkowych wracający na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych, w przekrojach: liczba pasażerów.
Ruch statków w portach morskich, w przekrojach: liczba statków nośność w tonach i pojemność statków typ statków bandera kraj przewoźnika.
Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich, w przekrojach: grupy ładunków kraje tranzytujące.
Nabrzeża w portach morskich, w przekrojach: długość nabrzeży ogółem nadające się do eksploatacji, nowe, zmodernizowane.
Zdolność przeładunkowa portów morskich, w przekrojach: kategorie i wybrane grupy ładunkowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Gospodarka morska w Polsce w latach 2017 i 2018 (listopad 2019),
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Transport w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Gospodarka morska w Polsce w 2018 r. (kwiecień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Transport morski (wrzesień 2019),
 • Strateg – Transport i łączność - z zakresu transportu morskiego (wrzesień 2019).
Do góry