Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.02
2. Temat badania
Transport drogowy towarowy i pasażerski
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług przewozowych oraz o potencjale przewozowym transportu drogowego towarowego i pasażerskiego dla potrzeb kształtowania polityki gospodarczej oraz analiz i badań rynku transportowego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 32 z 03.02.2012, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Transportu
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Strategie rozwoju województw
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: świadczące: usługi w zakresie transportu samochodowego towarowego zarobkowego i gospodarczego, usługi leasingowe i kredytowe w zakresie pojazdów samochodowych ciężarowych; podmioty prowadzące komunikację miejską i zamiejską; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; organy udzielające zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz licencji na transport drogowy.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Infrastruktura publicznego transportu drogowego. Komunikacja miejska. Organizacja transportu drogowego. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Rodzaj prowadzonej działalności.

Wyniki badania:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Tabor samochodowy ciężarowy podmiotów transportu zarobkowego (o liczbie pracujących 10 osób i więcej), w przekrojach: rodzaje taboru i grupy ładowności, w tym tabor ekologiczny (w podziale na klasy emisji spalin EURO), na alternatywne paliwo (z podziałem na zasilany energią elektryczną, sprężonym gazem CNG, skroplonym gazem ziemnym LNG) z uwzględnieniem grup dmc.
Przewozy ładunków (w tonach i tonokilometrach) wyliczane na podstawie danych zbieranych w badaniu reprezentacyjnym realizowanym zgodnie z wymogami unijnymi, w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy) przewozy krajowe i międzynarodowe grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007) typy ładunków (w tym wielkości kontenerów) stopień załadowania pojazdów parametry techniczne samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych klasy emisji spalin EURO przewozy międzynarodowe w podziale na kraje załadunku i wyładunku (z uwzględnieniem transportu intermodalnego i krajów tranzytowych) przewozy krajowe w podziale na strefy odległości wojewódzki bilans przewozów ładunków w podziale na ładunki nadane i przyjęte.
Przebieg taboru (w wozokilometrach) w podziale na ładowny i pusty, w przekrojach: formy organizacyjne transportu oraz transport krajowy i międzynarodowy grupy dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO.
Zużycie paliwa według rodzaju pojazdów samochodowych ciężarowych i grup dmc (w litrach).
Komunikacja miejska/gminne przewozy pasażerskie: przewoźnicy: stan i eksploatacja taboru według rodzajów taboru (z wydzieleniem taboru przystosowanego do przewozów osób niepełnosprawnych), tabor według grup wieku (dla autobusów według grup dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO) oraz z wydzieleniem autobusów na alternatywne paliwo (z podziałem na autobusy zasilane energią elektryczną, LNG, CNG), liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru według rodzajów taboru, liczba i długość linii komunikacyjnych, długość tras czynnych według rodzajów taboru, długość tras nowych i zmodernizowanych w miastach w ciągu roku (trasy tramwajowe i trolejbusowe), przewozy pasażerów, organizatorzy gminnych przewozów pasażerskich (komunikacji miejskiej): liczba miast w których funkcjonuje komunikacja miejska, długość sieci i linii komunikacyjnych według rodzajów taboru, liczba przystanków w miastach, długość tras (ścieżek) rowerowych, liczba parkingów "park & ride", liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych, długość bus-pasów w miastach, w przekrojach: kraj, województwa.
Komunikacja zamiejska: przewozy pasażerów, w przekrojach: komunikacja krajowa i międzynarodowa (z wyodrębnieniem krajów), komunikacja regularna (według rodzajów biletów) i nieregularna (według rodzajów usług), kraj, województwa przebieg taboru (wozokilometry) w przekrojach: komunikacja krajowa i międzynarodowa, kraj, województwa linie regularnej komunikacji autobusowej według rodzajów komunikacji, w przekrojach: kraj, województwa tabor autobusowy (w tym przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), w przekrojach: kraj, województwa tabor autobusowy, w przekrojach: grupy dmc w podziale na klasy emisji spalin EURO, kraj dworce autobusowe, w tym przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji, w przekrojach: rodzaje licencji, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r. (maj 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Komunikacja miejska/Tabor (październik 2019),
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Komunikacja miejska/Przewozy pasażerów (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Komunikacja miejska (listopad 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Linie regularnej komunikacji autobusowej (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Transport - Road transport (grudzień 2019).
Do góry