Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.47. Działalność budowlana

1. Symbol badania
1.47.01
2. Temat badania
Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie, dynamice, strukturze obiektowej i rozmieszczeniu terytorialnym (w kraju i poza granicami kraju) robót budowlano-montażowych: - na potrzeby polskich odbiorców i w celu realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w UE, OECD oraz na potrzeby innych organizacji międzynarodowych, - wykorzystywanych jako wagi do wyliczania indeksów cen robót budowlano-montażowych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • NBP
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: jednostki budowlane i niebudowlane, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji F (z wyłączeniem jednostek budżetowych).
Podmioty gospodarki narodowej: jednostki budowlane, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób - próba 4-5%.
Podmioty gospodarki narodowej: jednostki budowlane, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Podmioty gospodarki narodowej: 10-procentowa próba jednostek budowlanych o liczbie pracujących 10-49 osób, w których liczba zatrudnionych wynosi .

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju z wydzieleniem robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym, w przekrojach: działy PKD, PKOB, regiony, województwa.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej - wartość w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych (dane miesięczne przy podstawie miesiąc poprzedni i miesiąc analogiczny poprzedniego roku = 100, przy stałej podstawie = 100 - wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi dane narastające przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100), w przekrojach: działy PKD.
Struktura sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, wartość robót związanych z realizacją budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane obiekty budowlane.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez jednostki budowlane - wartość w cenach bieżących i dynamika w cenach stałych zrealizowanej w gospodarce narodowej według systemów wykonawstwa (system zleceniowy i gospodarczy), w przekrojach: regiony, województwa.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju, w przekrojach: kraje miejsca wykonywania robót.
Struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-montażowych w przedsiębiorstwach budowlanych, w przekrojach: działy PKD, w podziale na sektory.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Budownictwo - wyniki działalności w 2018 r. (lipiec 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Budownictwo – Wartości i dynamiki sprzedaży produkcji budowlano-montażowej - dane roczne (grudzień 2018),
 • DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według województw (ceny bieżące) - dane roczne (sierpień 2019),
 • DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące) - dane roczne (sierpień 2019),
 • DBW Budownictwo – Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według rodzajów robót (ceny bieżące) - dane roczne (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja budowlano-montażowa (wrzesień 2019),
 • Baza NBP – Produkcja budowlano-montażowa (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Wskaźnik cen w budownictwie (miesiąc); Produkcja budowlano-montażowa (kwartał) (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry