Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
B-02 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wykonujące roboty budowlano-montażowe

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 24 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja budowlano-montażowa.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.01
Do góry