Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.34
2. Temat badania
Działalność weterynaryjna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Lekarz Weterynarii

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej obrazujących stan sanitarny obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, liczbę przeprowadzonych kontroli w podmiotach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, skalę nałożonych kar pieniężnych i mandatów karnych oraz spraw skierowanych do organów ścigania, badanie zwierząt i mięsa, stwierdzone choroby lub zmiany chorobowe oraz ocenę mięsa, jak również występowanie chorób zakaźnych zwierząt, jak również organizację i stanu kadr.

6. Zakres podmiotowy
Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną.
Terenowe jednostki weterynaryjnej administracji rządowej.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Działalność weterynaryjna. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kary za przekroczenie przepisów z zakresu weterynarii, w przekrojach: podstawa prawna liczba kwota.
Stan obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego, w przekrojach: rodzaj obiektu rodzaj wymagań liczba.
Organizacja i stan kadr Inspekcji Weterynaryjnej, w przekrojach: rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych rodzaj wykształcenia liczba.
Podmioty nadzorowane, w przekrojach: przeprowadzone kontrole rodzaj prowadzonej działalności stwierdzone niezgodności podmioty poddane kontroli podmioty, u których stwierdzono niezgodności podmioty, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne liczba.
Urzędowe badanie zwierząt i mięsa, w przekrojach: zbadane zwierzęta (przedubojowo) stwierdzone choroby zwierząt lub inne przyczyny, które mogą powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia stwierdzone choroby, zmiany chorobowe i pozostałości u zwierząt akwakultury liczba zbadane mięso (poubojowo).
Występowanie chorób zakaźnych zwierząt, w przekrojach: nazwa choroby powiaty miejscowości, w których stwierdzono chorobę gospodarstwa, w których stwierdzono chorobę stada, w których stwierdzono chorobę zwierzęta w stadach, w których stwierdzono chorobę gatunek zwierzęcia zwierzęta zaszczepione z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.
Osoby wyznaczone do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej niebędące jej pracownikami, w przekrojach: podstawa prawna wyznaczenia, pełniona funkcja liczba.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej w 2018 roku (marzec 2019).
Do góry