Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.14
2. Temat badania
Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 2, str. 49, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 • - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
 • - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
Dane osobowe:
 • W badaniu niezbędne jest pozyskiwanie danych osobowych, aby zapewnić możliwość prezentowania wyników badania w przekrojach dotyczących charakterystyk społeczno-ekonomicznych osób, zgodnie z potrzebami użytkowników danych.
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, do działu 69, 70, 71, 72, 73, 74, do grupy 95.1, do klasy 64.19, 64.92, 65.11, 65.12, 65.20, 66.12, 66.19.
Gospodarstwa domowe: z osobami w wieku od 16 do 74 lat.
Jednostki administracji rządowej i samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obciążenie respondentów. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Świadczenia z pomocy społecznej. Uczniowie. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT).

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wykorzystanie komputerów, urządzeń przenośnych i drukarek 3D w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Zatrudnienie specjalistów ICT, outsourcing usług ICT w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Korzystanie z elektronicznej administracji publicznej przez przedsiębiorstwa, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Handel elektroniczny i elektroniczne fakturowanie w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Wykorzystanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach, w przekrojach: ogółem klasy wielkości przedsiębiorstwa sekcje, działy, klasy PKD regiony i województwa.
Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer, posiadające dostęp do Internetu w domu, w przekrojach: ogółem miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Rodzaje łączy internetowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, w przekrojach: ogółem miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Odsetek osób korzystających z komputera, korzystających z Internetu, regularnie korzystających z Internetu oraz osób niekorzystających z Internetu, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Odsetek osób korzystających z urządzeń przenośnych w celu łączenia się z Internetem poza domem lub miejscem pracy, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Cele korzystania z Internetu przez osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Korzystanie przez osoby z chmury obliczeniowej, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Korzystanie przez osoby z pośredniczących stron internetowych lub aplikacji w celu zorganizowania zakwaterowania lub transportu od innej prywatnej osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wyksztalcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Korzystanie przez osoby z elektronicznej administracji publicznej, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Korzystanie przez osoby z e-handlu, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Zaufanie, bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z Internetu przez osoby, w przekrojach: ogółem, płeć, wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania, regiony zgodnie z NUTS, duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Odsetek osób posiadających umiejętności cyfrowe według poziomów (niskie, podstawowe, ponadpodstawowe, podstawowe lub ponadpodstawowe), w przekrojach: ogółem płeć wiek poziom wykształcenia miejsce zamieszkania regiony zgodnie z NUTS duże regiony (Polska Wschodnia, Polska Centralna i Polska Zachodnia).
Wskaźniki dotyczące nasycenia usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz nasycenia infrastrukturą telekomunikacyjną, w przekrojach: ogółem województwa, powiaty, gminy (w tym w podziale na miasta i obszar wiejski) zgodnie z NUTS.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), w przekrojach: ogółem, województwa.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostępną dla obcokrajowców (z innymi wersjami językowymi), w przekrojach: ogółem, województwa.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostosowaną do obsługi przez urządzenia mobilne, w przekrojach: ogółem, województwa.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, posiadających stronę internetową dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami/ograniczeniami, w przekrojach: ogółem, województwa.
Liczba jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, wykorzystujących elektroniczną skrzynkę podawczą, w przekrojach: ogółem, województwa.
Liczba dokumentów elektronicznych wysyłanych przez jednostki administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, przy wykorzystaniu ESP, w przekrojach: ogółem, województwa.
Odsetek dokumentów elektronicznych wysyłanych przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w korespondencji wychodzącej z jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, w przekrojach: ogółem, województwa.
Odsetek jednostek administracji publicznej, w tym rządowej (wraz z urzędami centralnymi) i samorządowej, korzystających z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, w przekrojach: ogółem, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014 -2018 (grudzień 2018),
 • Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r. (październik 2018).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Dostęp do wybranych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (grudzień 2018).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Społeczeństwo informacyjne (luty 2019),
 • Strateg – Społeczeństwo informacyjne (styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Digital economy and society (grudzień 2018).
Tablice publikacyjne:
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2018 roku (grudzień 2018),
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych i (tele)komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2018 r. (grudzień 2018).
Do góry