Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.07
2. Temat badania
Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz placówkach leczniczych realizujących opiekę w zakresie leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stacjonarnej opieki długoterminowej, lecznictwa uzdrowiskowego, ratownictwa medycznego i krwiodawstwa.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty lecznicze: zakłady lecznicze zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w rodzaju: – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego, opieki długoterminowej i hospicyjnej, zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji osób uzależnionych, lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnej rehabilitacji leczniczej, pomocy doraźnej, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Praktyki indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe lekarzy i lekarzy dentystów realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

7. Zakres przedmiotowy
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - infrastruktura. Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka placówek leczniczych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kadra medyczna. Krwiodawstwo. Opieka medyczna środowiskowa i domowa. Profilaktyka zdrowotna. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność. Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura. Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe.

Wyniki badania:
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Porady udzielone w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, w przekrojach: wybrane grupy wieku pacjentów, płeć, wybrane poradnie, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa.
Zakłady i łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy rodzaje zakładów (szpitale uzdrowiskowe, sanatoria).
Zabiegi przyrodolecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: rodzaje zabiegów kraj, województwa, powiaty, gminy.
Podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, w przekrojach: kraj, województwa.
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w przekrojach: miejsce zdarzenia (ruch uliczno-drogowy, praca, szkoła, dom, inne) kraj, województwa.
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiodawcy, w tym honorowi, pobrania jednostek krwi i produkcja produktów krwiopochodnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Łóżka w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Wypisani i zmarli, w tym dzieci do lat 18-stu w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach ogólnych: liczba stanowisk porodowych, w tym do porodów rodzinnych, przyjętych porodów (fizjologicznych, cięć cesarskich, innych), noworodków żywo i martwo urodzonych według masy urodzeniowej, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Porady udzielone w trybie ambulatoryjnym na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć pacjentom niehospitalizowanym, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalach ogólnych, w przekrojach: sposób znieczulenia (znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady centralnej, znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady regionalnej) kraj, regiony, województwa.
Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Sprzęt medyczny (aparaty) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj aparatu (analizator biochemiczny wieloparametrowy, gammakamera, litotrypter, akcelerator liniowy, rezonans magnetyczny, zestaw angiograficzny, tomograf komputerowy, echokardiograf, mammograf, RTG z opcją naczyniową, RTG z torem wizyjnym, pozytronowy tomograf, aparaty do naświetlań Kobaltem 60, aparaty do naświetlań Cezem 137) kraj, regiony, województwa.
Zakłady radiologii i diagnostyki izotopowej w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zakładu (rentgenodiagnostyki/ultrasonografii/diagnostyki izotopowej/tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego) kraj, regiony, województwa.
Pracownie badań czynnościowych, liczba aparatów do badań oraz badania wykonane w pracowniach badań czynnościowych, w przekrojach: rodzaj pracowni (echokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii) kraj, regiony, województwa.
Pracownie diagnostyczne w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj pracowni (diagnostyki laboratoryjnej/bakteriologii/wirusologii) kraj, regiony, województwa.
Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, województwa.
Pacjenci (kuracjusze) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, rodzaj pobytu (tryb stacjonarny/ambulatoryjny), sposób finansowania pobytu województwa, powiaty, gminy.
Zakłady patomorfologii w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj pracowni (pracownia histopatologii/prosektorium) kraj, regiony, województwa.
Osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku kraj, województwa.
Miejsca dzienne i leczeni w trybie dziennym w szpitalach ogólnych, w tym w szpitalach stacjonarnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Wskaźniki działalności szpitali ogólnych: wykorzystanie łóżek, liczba leczonych na jedno łóżko, przeciętny pobyt pacjenta, w przekrojach: według rodzajów oddziałów kraj, województwa.
Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych: łóżka intensywnej opieki medycznej (intensywnego nadzoru), stanowiska intensywnej terapii (nadzoru kardiologicznego, opieki oparzeń, opieki toksykologicznej, intensywnej opieki medycznej dla dzieci), inkubatory, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Liczba szpitali ogólnych, psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów opieki paliatywnej, ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodków MONAR, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: według rodzaju (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne) kraj, województwa, powiaty, gminy.
Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej) kraj, regiony, województwa.
Położne pracujące w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej) kraj, regiony, województwa.
Lekarze dentyści pracujący w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej) kraj, regiony, województwa.
Działalność oddziałów szpitalnych: liczba oddziałów, łóżek, w tym łóżka udostępnione klinikom, pacjenci leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaje oddziałów kraj, województwa.
Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: zawody (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, salowe) kraj.
Struktura wieku pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej w dniu 31 grudnia, w przekrojach: typ opieki (stacjonarna, domowa, dzienna) płeć, grupy wieku.
Pacjenci stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej objęci opieką stacjonarną i dzienną w ciągu roku, w przekrojach: płeć, typy placówek opieki długoterminowej, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019).
Publikacje innych jednostek:
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019 (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Ambulatoryjna opieka zdrowotna (czerwiec 2019, wrzesień 2019),
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne (czerwiec 2019),
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Stacjonarna opieka zdrowotna (październik 2019),
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Stacjonarna opieka zdrowotna - oddziały w szpitalach ogólnych (październik 2019),
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Lecznictwo uzdrowiskowe (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Ambulatoryjna opieka zdrowotna. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne. Lecznictwo uzdrowiskowe i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej (maj 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Szpitale. Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej i hospicyjno-paliatywnej (październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health care (październik 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health (czerwiec 2020).
Do góry