Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej

MEN SIO 05 - dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej;

Raz w roku do 18 grudnia 2018 r. według stanu na 30 września 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Placówki edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.11, 1.27.04.
Do góry