Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.27. Edukacja

1. Symbol badania
1.27.04
2. Temat badania
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, służących m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 227)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne. Wychowankowie/uczniowie w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Fundusz rady rodziców. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, charakter miejscowości, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Uczniowie korzystający z internatów, świetlic oraz burs,, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, rok urodzenia (wg wieku 2-7 lat).
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne,, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkół.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym,, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, typy szkół, rodzaj niepełnosprawności, płeć.
Poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej,, w przekrojach: typ ośrodka, organ prowadzący, typ wychowanka, charakter miejscowości, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,, w przekrojach: typ ośrodka, placówki, rodzaj zajęć (kół), organ prowadzący, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki,, w przekrojach: typy szkół, rodzaj stypendium, charakter miejscowości, organ prowadzący, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony.
Przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: typy szkół, organizacja i realizacja podstawy programowej.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019 (wrzesień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Ośrodki dla dzieci i młodzieży (lipiec 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Edukacja (listopad 2020).
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Edukacja (listopad 2020).
Do góry