Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.01
2. Temat badania
Urodzenia. Dzietność
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o urodzeniach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39)
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.
6. Zakres podmiotowy
Urodzenia zarejestrowane w Polsce przez USC: na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą.
Kobiety, które urodziły dziecko. Populacja kobiet w wieku rozrodczym.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o urodzeniach, w przekrojach: miejsca zamieszkania matki dziecka, tj. gminy imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.
Informacje o dzietności - zastępowalność pokoleń (współczynniki płodności i dzietności kobiet, zastępowalność pokoleń brutto i netto), w przekrojach: kraj w podziale na miasto i wieś, makroregiony, regiony, województwa, podregiony, powiaty według generacji - kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Demograficzny 2019 (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Demografia – Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Urodzenia żywe według płci, wagi noworodka przy urodzeniu, kolejności urodzenia i wieku matki (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Urodzenia martwe według płci noworodka (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Demografia – Urodzenia - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Demografia – Urodzenia - dane roczne (czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Urodzenia - dane roczne (czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Urodzenia - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry