Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
F-01/o - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym policealne, szkoły artystyczne, kolegia pracowników służb społecznych oraz inne placówki oświatowe prowadzone przez jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (30%)
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym policealne, szkoły artystyczne, kolegia pracowników służb społecznych oraz inne placówki oświatowe prowadzone przez podmioty inne niż jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Publiczne szkoły i placówki oświatowe przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia podmiotom niepublicznym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Fundusz rady rodziców. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.04, 1.65.19.
Do góry