Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie: wydobycia, przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, obrotu paliwami gazowymi, skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego oraz podmioty gospodarki narodowej dokonujące przywozu/wywozu gazu ziemnego z zagranicy, a w przypadku podmiotów o strukturze oddziałowej, wyodrębnione oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 20. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03, 1.44.11.
Do góry