Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.44. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol badania
1.44.11
2. Temat badania
Paliwa ciekłe i gazowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji do monitorowania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i UE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
  • - Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
  • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klas: 06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 35.21, 35.22, 35.23, 47.30, 46.71, 49.50, 52.10, a także podmioty nienależące do tych klas i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu, magazynowania, przetwarzania (skraplania/regazyfikacji) paliw gazowych i ciekłych oraz dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy (w tym na użytek własny) i wywozu gazu ziemnego za zagranicę, oraz Agencja Rezerw Materiałowych, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klasy 06.10 górnictwo ropy naftowej, 06.20 górnictwo gazu ziemnego, 19.10 wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 35.21 wytwarzanie paliw gazowych, 35.22 dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 35.23 handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 47.30 sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 49.50 transport rurociągowy, 52.10 magazynowanie i przechowywanie towarów, do podklasy 49.50.A transport rurociągami paliw gazowych, 52.10.A magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura sieci gazowej. Obciążenie respondentów. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Bazy danych ARE S.A.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje dotyczące: zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych koszty dostaw ropy naftowej pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. Ceny gazu oraz rynkowe ceny produktów naftowych..

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
  • Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019).
Do góry