Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.08
2. Temat badania
Odpady
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczącej charakterystyki ilościowej i jakościowej wytworzonych odpadów przemysłowych i innych poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych, oraz sposobów postępowania z odpadami (gospodarowania odpadami); zebranie informacji o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, pojazdach wycofanych z eksploatacji i odpadach z nich pochodzących, zużytych bateriach i zużytych akumulatorach, olejach odpadowych i zużytych oponach, o międzynarodowym obrocie odpadami. Prowadzenie badania ma także na celu realizację zobowiązań wynikających z prawa krajowego oraz UE, a także spełnienie potrzeb związanych z budową wskaźników strukturalnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478)
 • - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 332 z 09.12.2002, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Krajowy Program Zapobiegania Powstawania Odpadów
 • - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
 • - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych, w tym niebezpiecznych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych; wytwarzające w ciągu roku ponad 30 ton odpadów niebezpiecznych oraz 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie oceny postępowania z odpadami niebezpiecznymi; wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów; prowadzące działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; prowadzące stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; importujący i wytwórcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku; eksportujące, importujące i przewożące przez Polskę odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

7. Zakres przedmiotowy
Baterie i akumulatory. Dane identyfikacyjne. Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi. Obciążenie respondentów. Odpady inne niż komunalne. Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Transgraniczne przemieszczanie odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Odpady przemysłowe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi, unieszkodliwione, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane) dotychczas na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałdach, stawach osadowych) własnych oraz powierzchnia składowisk i obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (w tym hałd, stawów osadowych), w przekrojach: kraj, regiony, podregiony, województwa, powiaty, gminy, uzdrowiska, miasta, rodzaje odpadów, PKD (sekcja, dział, grupa, klasa).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Odpady opakowaniowe, oleje odpadowe, zużyte opony, w przekrojach: kraj, województwo, rodzaj odpadu.
Baterie i akumulatory, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Pojazdy wycofane z eksploatacji, w przekrojach: kraj, rodzaj odpadu.
Import, eksport i tranzyt odpadów, w przekrojach: kraj, kraj odbioru, kraj wysyłki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Stan i ochrona Środowiska – Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) (maj 2019),
 • Strateg – Środowisko (październik 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Enviroment - Waste (czerwiec 2020).
Do góry