Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.26. Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol badania
1.26.06
2. Temat badania
Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zmianach w infrastrukturze komunalnej (wodociągów i kanalizacji, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu z sieci) w zakresie świadczonych usług, oraz o stanie funkcjonujących urządzeń i instalacji.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
Dane osobowe:
 • W wykazie jednostek z bazy "Koncesjonowana energetyka cieplna" Urzędu Regulacji Energetyki znajdują się dane osobowe dotyczące osób fizycznych (NIP i dane adresowe) prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne do opracowywania wykazów jednostek zobowiązanych do przekazywania danych w ramach badania.
6. Zakres podmiotowy
Budynki: mieszkalne podłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Odbiorcy końcowi energii elektrycznej: (gospodarstwa domowe) oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Woda i gaz dostarczany gospodarstwom domowym.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Infrastruktura sieci gazowej. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Obciążenie respondentów.

Wyniki badania:
1.44.01 Bilanse paliw i energii; 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.44.01 Bilanse paliw i energii
1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo

Inne źródła danych:
Bilans zasobów mieszkaniowych i wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarno-techniczne przy wykorzystaniu rejestru TERYT w zakresie ubytków zasobów mieszkaniowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kompleks urządzeń służących do dostarczania wody od ujęcia do miejsca jej zużycia i do miejsca odprowadzania ścieków (urządzenia wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne i eksploatacja tych urządzeń), w przekrojach: województwa.
Sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza), przyłącza, awarie, czynne zdroje uliczne, woda pobrana z ujęć (w tym z ujęć powierzchniowych), woda dostarczona gospodarstwom domowym, w przekrojach: gminy.
Sieć kanalizacyjna, przyłącza, awarie, ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią, ścieki nieoczyszczane, w przekrojach: gminy.
Gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stopień zwodociągowania i skanalizowania, w przekrojach: gminy.
Ludność korzystająca z wodociągów, kanalizacji, w przekrojach: gminy.
Sieć gazowa, odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych, w przekrojach: gminy.
Ludność korzystająca z gazu sieciowego, w przekrojach: gminy.
Sieć cieplna, sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe, kubatura budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie, kotłownie, w przekrojach: powiaty.
Sieć ciepłownicza koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, w przekrojach: gminy.
Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w przekrojach: gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Infrastruktura komunalna w 2018 r. (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Infrastruktura komunalna i mieszkaniowa – Wodociąg (listopad 2019),
 • DBW Infrastruktura komunalna i mieszkaniowa – Kanalizacja (listopad 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Ciepłownictwo. Urządzenia sieciowe (listopad 2019),
 • Strateg – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Water (grudzień 2019).
Do góry