Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
M-06 - wodociągi i kanalizacja

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną w zakresie: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (wg PKD dział 36), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wg PKD dział 37); urzędy obsługujące organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (wg PKD dział 36), odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wg PKD dział 37);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.06
Do góry