Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.25. Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol badania
1.25.08
2. Temat badania
Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji porównywalnych na poziomie europejskim dotyczących warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej m.in. wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia. Przyjęty na szczycie w Laeken (Laeken European Council) w grudniu 2001 r. zestaw wskaźników statystycznych z tego zakresu ma umożliwić monitorowanie postępu w osiągnięciu uzgodnionych przez kraje Unii wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 165 z 03.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 1, str. 207)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
Dane osobowe:
 • Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.
6. Zakres podmiotowy
Osoby w wieku 16 lat i więcej. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywność ekonomiczna. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Kontakty społeczne. Obciążenie respondentów. Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych. Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. Rozchody gospodarstw domowych. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wykluczenie społeczne. Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Zaufanie do ludzi i instytucji.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne),, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne wielkość gospodarstwa miasto/wieś klasa miejscowości stopień urbanizacji (DEGURBA) cechy społeczno-demograficzne (w tym poziom wykształcenia) makroregiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018) (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według grup społeczno-ekonomicznych (grudzień 2019),
 • DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według wielkości gospodarstwa (grudzień 2019),
 • DBW Warunki Życia Ludności – Badanie EU-SILC - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (marzec 2020).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Gospodarstwa domowe (styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Income and Living Conditions (sierpień 2019).
Do góry