Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.25. Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol badania
1.25.01
2. Temat badania
Budżety gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących warunków życia ludności (tj. poziomu i struktury wydatków, dochodów, spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz w przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze, warunków mieszkaniowych badanych gospodarstw domowych, subiektywnej oceny sytuacji materialnej), a także niezbędnych danych, wykorzystywanych m.in. do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - wskaźnik "Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem", obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
 • - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
Dane osobowe:
 • Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania celu badania i w większości są zmiennymi podstawowymi (core variables) ustalonymi przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych. Informacja, czy osoba pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, czy też jest w innej relacji z osobą odniesienia, tzn. jest krewnym lub osobą niespokrewnioną, jest konieczna do zdefiniowania relacji członków gospodarstwa domowego do osoby odniesienia, co z kolei jest niezbędne m.in. do wyodrębnienia rodzin. Polska, tak jak inne kraje UE, jest zobowiązana do przesyłania danych z badań realizowanych we współpracy z Eurostat. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.
6. Zakres podmiotowy
Osoby będące członkami gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywność ekonomiczna. Cechy nieruchomości. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Rozchody gospodarstw domowych. Status na rynku pracy. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne wielkość gospodarstwa domowego grupy dochodowe grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów) według wykształcenia osoby odniesienia w gospodarstwie domowym klasa miejscowości zamieszkania (miasto/wieś) typy biologiczne gospodarstwa domowego makroregiony regiony gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w roku 2018 (marzec 2019).
Publikacje GUS:
 • Budżety gospodarstw domowych w 2018 (wrzesień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019).
Dane dotyczące wyników z badania budżetów gospodarstw domowych w publikacji "Biuletyn Statystyczny" publikowane są kwartalnie.

Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Warunki Życia Ludności – Badanie BGD - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (grudzień 2018).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Gospodarstwa domowe (sierpień 2018).
Do góry