Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.25
2. Temat badania
Praca nierejestrowana
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, przede wszystkim w zakresie opinii dotyczących występowania zjawiska, społeczno-demograficznej charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę nierejestrowaną, dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki gospodarstw domowych korzystających z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Badanie jest realizowane jako badanie modułowe przy Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • NBP
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • organizacje międzynarodowe
Dane osobowe:
  • Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa domowe.
Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych: zamieszkałe w 13,9 tysiącach mieszkań wylosowanych do badania.

7. Zakres przedmiotowy
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opinie dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wykonywanie pracy nierejestrowanej. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy.

Wyniki badania:
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi, w przekrojach: płeć, wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, długość trwania pracy oraz gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej i przyczyny jej podejmowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r. (luty 2019).
Do góry