Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.18
2. Temat badania
Zielona gospodarka w Polsce
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji w postaci zestawu wskaźników opisujących stan zazielenienia gospodarki w Polsce. Prezentowane informacje mogą być wykorzystywane przez różne podmioty przy podejmowaniu decyzji w ramach prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Przedstawione w szerszym kontekście umożliwiają śledzenie zmian zachodzących w środowisku, gospodarce i społeczeństwie.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • - Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej.
Gospodarstwa domowe.
Środowiskowa efektywność produkcji prezentująca powiązania między środowiskiem a gospodarką.
Środowiskowa jakość życia przedstawiająca zależności między środowiskiem a społeczeństwem.
Polityki gospodarcze i ich następstwa charakteryzujące instrumenty oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo.
Kapitał naturalny.

7. Zakres przedmiotowy
Bilanse substancji odżywczych. Rodzinne ogrody działkowe. Rolnictwo ekologiczne. Własność intelektualna. Zielone technologie.

Wyniki badania:
1.01.03 Zasoby leśne; 1.01.04 Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin); 1.01.05 Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód; 1.01.06 Zanieczyszczenie i ochrona powietrza; 1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej; 1.01.08 Odpady; 1.01.09 Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas; 1.01.12 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; 1.01.14 Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych; 1.01.17 Podatki związane ze środowiskiem; 1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych; 1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC); 1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej; 1.26.08 Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach; 1.43.01 Działalność badawcza i rozwojowa (B + R); 1.44.01 Bilanse paliw i energii; 1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii; 1.45.03 Użytkowanie gruntów; 1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie; 1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej; 1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych; 1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.01.03 Zasoby leśne
1.01.04 Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)
1.01.05 Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód
1.01.06 Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
1.01.07 Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej
1.01.08 Odpady
1.01.09 Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas
1.01.12 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
1.01.14 Ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych
1.01.17 Podatki związane ze środowiskiem
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych
1.25.08 Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
1.26.06 Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej
1.26.08 Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach
1.43.01 Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)
1.44.01 Bilanse paliw i energii
1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii
1.45.03 Użytkowanie gruntów
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie
1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych
1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym

Inne źródła danych:
opracowania branżowe i eksperckie

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźnik eksploatacji wody (WEI – Water Exploitation Index), w przekrojach: kraj.
Źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności, w przekrojach: kraj.
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, w przekrojach: kraj.
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jakość wody dostarczanej ludności do spożycia, w przekrojach: kraj, miasta i wieś.
Powierzchnia miejskich obszarów zielonych, powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych, w przekrojach: kraj.
Lasy oraz zasoby leśne, stan zdrowotny lasów, uszkodzenia drzew, w przekrojach: kraj.
Powierzchnia gruntów rolnych i leśnych wyłączanych na cele nierolnicze i nieleśne, grunty zdewastowane i zdegradowane poddane rekultywacji i zagospodarowaniu, w przekrojach: kraj.
Poziom zużycia w przeliczeniu na czysty składnik nawozów azotowych i fosforowych, bilans azotu i fosforu brutto, w przekrojach: kraj.
Złoża zasobów bilansowych, udokumentowanych geologicznie pozabilansowych, wielkości wydobycia gazu ziemnego, węgla brunatnego i kamiennego, w przekrojach: kraj.
Krajowe zużycie materiałów (DMC), w przekrojach: kategorie surowców, kraj.
Finalne zużycie energii, w przekrojach: kraj, sektory gospodarki.
Całkowite zużycie energii i pozyskanie energii odnawialnej, w przekrojach: kraj, rodzaj nośnika.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz w zużyciu paliw w transporcie, w przekrojach: kraj.
Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI – Farmland Bird Index), wskaźnik liczebności pospolitych ptaków leśnych (Forest Bird Index), gatunki zwierząt i roślin zagrożone wyginięciem, w przekrojach: kraj.
Podmioty gospodarki narodowej wytwarzające w ciągu roku powyżej 1 tys. ton odpadów przemysłowych i innych lub posiadające 1 mln ton więcej odpadów nagromadzonych, w przekrojach: kraj.
Odpady przemysłowe i inne poprodukcyjne wytworzone, poddane odzyskowi i unieszkodliwione, magazynowane czasowo, nagromadzone (składowane), recykling odpadów opakowaniowych, w przekrojach: kraj.
Odpady komunalne zebrane (w tym zebrane w sposób selektywny i bez wyselekcjonowania), w przekrojach: kraj.
Pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza, oszacowana ilość przedwczesnych zgonów spowodowanych narażeniem ludności na zanieczyszczenia powietrza typu pył zawieszony PM 2,5, ozon, w przekrojach: kraj.
Emisje gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (z wyłączeniem emisji związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem – LULUCF), emisje gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych Europejskim Systemem Handlu (tzw. sektorach non-ETS), w przekrojach: kraj, rodzaju gazu.
Hałas przemysłowy (kontrolowany w porze dziennej i nocnej) oraz drogowy (w przedziałach wartości poziomu LDWN i LN), w przekrojach: kraj.
Liczba i powierzchnia użytków rolnych gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji rolniczej, płatności dla rolnictwa ekologicznego w ramach programu rolnośrodowiskowego, w przekrojach: kraj.
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska, nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R), podatki związane ze środowiskiem, ekoinnowacje, zielone zamówienia publiczne, w przekrojach: kraj.
Wynalazki i patenty z zakresu technologii ochrony środowiska zgłoszone i udzielone do Urzędu Patentowego RP oraz zgłoszone i udzielone polskim rezydentom przez Europejski Urząd Patentowy, w przekrojach: kraj.
Organizacje i obiekty zarejestrowane w systemie EMAS, w przekrojach: kraj.
Uczestnicy i laureaci Akceleratora Zielonych Technologii (GreenEvo), w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce (grudzień 2019).
Do góry