Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.20
2. Temat badania
Praca a obowiązki rodzinne
3. Cykliczność badania
co 8 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, korzystania z elastycznych form organizacji pracy ze względu na opiekę nad innymi oraz występowania przerw w karierze zawodowej - w tym urlopów wychowawczych - związanych z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki a także określenia wpływu programu 500+ na status na rynku pracy. Badanie jest realizowane jako badanie modułowe przy Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2236 z dnia 12 grudnia 2016 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2018 r. dotyczącego godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym (Tekst mający znaczenie dla EOG ) (Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2016, str. 6)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
Dane osobowe:
  • Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa domowe.
Osoby: będące członkami gospodarstw domowych, w wieku od 18 do 64 lat.

7. Zakres przedmiotowy
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Elastyczne formy organizacji pracy. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Łączenie pracy i obowiązków opiekuńczych. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przerwy w karierze. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wpływ programu 500+ na status na rynku pracy. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy.

Wyniki badania:
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Osoby w wieku od 18 do 64 lat według łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, korzystania z elastycznych form organizacji pracy ze względu na opiekę nad innymi oraz korzystania z przerw w karierze zawodowej, w tym urlopów wychowawczych, związanych z opieką nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki oraz wpływu programu 500+ na sytuację na rynku pracy, w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi i zawodowymi, w przekrojach: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, status na rynku pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r. (kwiecień 2019).
Do góry