Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.06
2. Temat badania
Działalność służb ratowniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności służb ratowniczych, a także o faktach wymagających ich interwencji.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: jednostki organizacyjne państwowej straży pożarnej, administracja rządowa.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ratownictwo wodne. Tonięcia/utonięcia. Zamachy samobójcze.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące: liczby, rodzaju i wielkości zdarzeń (akcji ratowniczych), liczby ratowników i sprzętu biorącego udział w akcjach oraz liczby osób z pozostałych podmiotów współdziałających przy zdarzeniach, a także czasu zdarzenia, czasu działań ratowniczych oraz liczby poszkodowanych w czasie zdarzeń, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, w przekrojach: kraj, województwa.
Zarejestrowane przez Policję zamachy samobójcze usiłowane i dokonane, w przekrojach: kraj, województwa, miasto/wieś, płeć i wiek.
Zarejestrowane przez Policję wypadki tonięcia oraz liczba osób uratowanych i osób, które utonęły, w przekrojach: kraj, województwa.
Dane z zakresu ratownictwa wodnego dotyczące: jednostek, zasobów kadrowych, działalności ratowniczej i szkoleniowej oraz źródeł finansowania, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Działalność służb ratowniczych (lipiec 2019).
Do góry