Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.67. Rachunki narodowe

1. Symbol badania
1.67.08
2. Temat badania
Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o przychodach, wynagrodzeniach, dochodach, kosztach oraz produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wartości dodanej brutto w podmiotach małych oraz o dochodach generowanych przez usługi prostytucji, rynek narkomanii i przemytu.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 310 z 30.11.1996, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 2, str. 3, z późn. zm.)
  • - decyzja Komisji z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: podmioty sektora prywatnego: zakłady osób fizycznych, spółki cywilne, osoby prawne; z wyłączeniem spółdzielni; dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O, w których liczba pracujących wynosi mniej niż 50 osób.
Ceny: transakcje usług prostytucji, narkomanii i przemytu.

7. Zakres przedmiotowy
Gospodarka nieobserwowana.

Wyniki badania:
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw; 1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe; 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wyniki opracowywane na potrzeby rachunków narodowych i regionalnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla rachunków narodowych i regionalnych.
Do góry