Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.09
2. Temat badania
Badanie cen towarów i usług związanych z nabywaniem mieszkań i domów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji do realizacji potrzeb krajowych, jak również zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie obliczania i publikowania wskaźników cen mieszkań i domów nabywanych przez gospodarstwa domowe na rynku pierwotnym lub wtórnym, a także zmian cen opłat związanych z zamieszkiwaniem (np. remonty generalne, przebudowy, ubezpieczenia). Badanie prowadzone jest również na potrzeby analiz wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na lokale mieszkalne w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz w celu oceny presji i zjawisk inflacyjnych zachodzących w gospodarce narodowej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 33 z 02.02.2013, str. 14, z późn. zm.)
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 11)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • organizacje międzynarodowe
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: ustalające ceny jednolite na terenie kraju lub jego części, podmioty zajmujące się prowadzeniem rejestrów cen i wartości nieruchomości przy wykorzystaniu aktów notarialnych, wytypowane punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny detaliczne. Informacje o produktach.

Wyniki badania:
1.64.19 Badanie cen nieruchomości mieszkalnych; 1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych; 1.66.02 Nakłady na środki trwałe; 1.25.01 Budżety gospodarstw domowych; 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych; 1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.64.19 Badanie cen nieruchomości mieszkalnych
1.64.05 Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych
1.66.02 Nakłady na środki trwałe
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów na własne potrzeby mieszkaniowe (OOH), w przekrojach: kraj według klasyfikacji OOH.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019).
Do góry