Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.02. Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol badania
1.02.05
2. Temat badania
Prace geodezyjne i kartograficzne. Ewidencja miejscowości ulic i adresów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Geodeta Kraju

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie: mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości i jego modernizacji, geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Europejska Agenda Cyfrowa
 • - Strategia Sprawne Państwo 2020
 • - Raport Państwo 2.0
 • - Raport Polska 2030
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
 • - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • - Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • - Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Obiekty przestrzenne.

7. Zakres przedmiotowy
Informacje o bazie danych obiektów topograficznych. Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji. Informacje o mapie zasadniczej. Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej. Obciążenie respondentów.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Mapa zasadnicza, kataster nieruchomości, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, BDOT500, ewidencja miejscowości ulic i adresów, w przekrojach: gmina, powiat, województwo.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Badanie służy przygotowaniu danych dla celów własnych i na żądanie zainteresowanych. Dane są udostępniane na życzenie zainteresowanych - czerwiec 2019 r.
Do góry