Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.08
2. Temat badania
Transport lotniczy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomie i strukturze usług lotniczych świadczonych przez przewoźników i przez porty lotnicze oraz o flocie statków powietrznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 223, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty oraz zmieniające jego załączniki I i II (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 194 z 01.08.2003, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 355, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Transportu
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: dokonujące przewozów transportem lotniczym, podmioty zarządzające lotniskami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, organ zarządzający przestrzenią powietrzną.

7. Zakres przedmiotowy
Porty lotnicze. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Sieć lotnicza, w przekrojach: sieć krajowa, sieć zagraniczna (liczba tras lotniczych, liczba państw i liczba miast, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza).
Statki powietrzne lotnictwa cywilnego, w przekrojach: rodzaje statków, masa startowa.
Samoloty polskich przewoźników transportu lotniczego rozkładowego, w przekrojach: typy samolotów, rodzaje statków powietrznych.
Przewozy ładunków i pasażerów polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: według rodzajów ruchu i rodzajów przewozów.
Oferowana praca przewozowa i przebyte km przez samoloty polskich przewoźników lotniczych, w przekrojach: rodzaje komunikacji i rodzaje ruchu.
Ruch pasażerów w portach lotniczych w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz kierunek ruchu (pasażerowie przybyli z portów, pasażerowie odprawieni do portów), w przekrojach: porty lotnicze z wydzieleniem przewozów samolotami polskimi.
Ruch samolotów w podziale na loty lotnictwa handlowego (z wydzieleniem samolotów przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych) i lotnictwa ogólnego (General Aviation) oraz w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz samoloty przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych, w przekrojach: porty lotnicze.
Przeładunek ładunków w portach lotniczych w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy, w przekrojach: porty lotnicze.
Przewozy pasażerów i ładunków samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE, w przekrojach: pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni z/do zagranicznych portów lotniczych w podziale na kraje przyjazdu lub wyjazdu pasażerów, w podziale na miasta przyjazdu lub wyjazdu pasażerów oraz rodzaje ruchu.
Operacje lotnicze (starty i lądowania) statków powietrznych według portów w podziale na loty w przestrzeni kontrolowanej i loty w przestrzeni niekontrolowanej, loty wykonywane według przepisów IFR i według przepisów VFR, loty lotnictwa komunikacyjnego i loty lotnictwa ogólnego (General Aviation).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r. (maj 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Lotniczy/Ruch pasażerów w portach lotniczych (październik 2019),
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Lotniczy/Ruch samolotów w portach lotniczych (październik 2019),
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Lotniczy/Przewozy pasażerów (październik 2019),
 • DBW Transport i Łączność – Transport/Lotniczy/Tabor (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Transport lotniczy (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Transport - Air transport (grudzień 2019).
Do góry